Gegevensbescherming

PrivacybeleidWe zijn erg blij dat u interesse hebt getoond in onze onderneming. Gegevensbescherming is van bijzonder hoge prioriteit voor het beheer van de Motedis NL B.V.. Het gebruik van de internetpagina's van Motedis NL B.V. is mogelijk zonder enige aanwijzing van persoonlijke gegevens; Als een betrokkene via onze website speciale bedrijfsservices wil gebruiken, kan het echter nodig zijn om persoonsgegevens te verwerken. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen wettelijke basis is voor een dergelijke verwerking, verkrijgen we doorgaans toestemming van de betrokkene.De verwerking van persoonsgegevens, zoals de naam, het adres, het e-mailadres of telefoonnummer van een gegevenssubject, moet altijd in overeenstemming zijn met de algemene verordening gegevensbescherming (GDPR) en in overeenstemming met het land. specifieke gegevensbeschermingsverordeningen die van toepassing zijn op de Motedis NL B.V.. Door middel van deze verklaring inzake gegevensbescherming wil onze onderneming het grote publiek informeren over de aard, de omvang en het doel van de persoonlijke gegevens die we verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien worden betrokkenen door middel van deze verklaring inzake gegevensbescherming op de hoogte gebracht van de rechten waarop zij recht hebben.Als controller heeft de Motedis NL B.V. talrijke technische en organisatorische maatregelen ge´mplementeerd om de meest volledige bescherming van persoonsgegevens die via deze website worden verwerkt, te waarborgen. Op internet gebaseerde gegevenstransmissies kunnen echter in principe beveiligingslacunes hebben, dus absolute bescherming kan mogelijk niet worden gegarandeerd. Om deze reden is elke betrokkene vrij om persoonlijke gegevens aan ons over te dragen via alternatieve middelen.1. Definities


De verklaring met betrekking tot de gegevensbescherming van Motedis NL B.V. is gebaseerd op de voorwaarden die door de Europese wetgever worden gebruikt voor de goedkeuring van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Onze verklaring inzake gegevensbescherming moet leesbaar en begrijpelijk zijn voor het grote publiek, maar ook voor onze klanten en zakelijke partners. Om dit te garanderen, willen we eerst de gebruikte terminologie uitleggen.In deze verklaring voor gegevensbescherming gebruiken we onder andere de volgende voorwaarden:
 • a) Persoonlijke gegevens


  Persoonlijke gegevens betekent alle informatie met betrekking tot een ge´dentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("betrokkene"). Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden ge´dentificeerd, met name door te verwijzen naar een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificator of een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon. • b) Gegevenssubject


  Betrokkene is een ge´dentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, wiens persoonsgegevens worden verwerkt door de voor de verwerking verantwoordelijke verantwoordelijke. • c) Verwerking


  Verwerking is elke bewerking of reeks bewerkingen die wordt uitgevoerd op persoonlijke gegevens of op verzamelingen persoonlijke gegevens, al dan niet met geautomatiseerde middelen, zoals verzameling, opname, organisatie, structurering, opslag, aanpassing of wijziging, opvraging, raadpleging , gebruik, openbaarmaking door verzending, verspreiding of anderszins beschikbaar stellen, uitlijning of combinatie, beperking, wissing of vernietiging. • d) Beperking van verwerking


  Beperking van verwerking is het markeren van opgeslagen persoonlijke gegevens met het doel hun verwerking in de toekomst te beperken. • e) Profilering


  Profilering: elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die bestaat uit het gebruik van persoonlijke gegevens om bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon te evalueren, in het bijzonder om aspecten te analyseren of voorspellen met betrekking tot de prestaties van die natuurlijke persoon op het werk, economische situatie, gezondheid , persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of bewegingen. • f) Pseudonimisering


  Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op een zodanige manier dat de persoonsgegevens niet langer aan een specifieke gegevenssubject kunnen worden toegeschreven zonder het gebruik van aanvullende informatie, op voorwaarde dat die aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische informatie. maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet worden toegeschreven aan een ge´dentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. • g) Controller of controller verantwoordelijk voor de verwerking


  De voor verwerking verantwoordelijke verantwoordelijke of verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, instantie of andere instantie die, alleen of samen met anderen, de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens bepaalt; wanneer het doel en de middelen van een dergelijke verwerking worden bepaald door het recht van de Unie of de lidstaten, kan de voor de verwerking verantwoordelijke of de specifieke criteria voor de aanwijzing ervan door de wetgeving van de Unie of de lidstaten worden geregeld. • h) Processor


  Bewerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of andere instantie die persoonsgegevens namens de controller verwerkt. • i) Ontvanger


  Ontvanger is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of een andere instantie waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt, ongeacht of deze derden zijn of niet. Overheidsinstanties die in het kader van een bepaald onderzoek persoonsgegevens kunnen ontvangen in overeenstemming met de wetgeving van de Unie of de lidstaten, worden echter niet als ontvangers beschouwd; de verwerking van die gegevens door die overheidsinstanties moet in overeenstemming zijn met de toepasselijke gegevensbeschermingsregels overeenkomstig de doeleinden van de verwerking. • j) Derde partij


  Derde partij is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, instantie of instantie anders dan de betrokkene, controller, verwerker en personen die onder de directe autoriteit van de voor de verwerking verantwoordelijke of verwerker bevoegd zijn om persoonsgegevens te verwerken. • k) Toestemming


  Toestemming van de betrokkene is een vrije, specifieke, ge´nformeerde en ondubbelzinnige indicatie van de wensen van de betrokkene waarmee hij of zij, door een verklaring of een duidelijke bevestigende handeling, instemt met de verwerking van persoonsgegevens in verband met hem of haar.

  2. Naam en adres van de controller


  Controller in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), andere wetgeving inzake gegevensbescherming die van toepassing is in de lidstaten van de Europese Unie en andere bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming is:  Motedis NL B.V.


  Campagneweg 11-O


  4761 RM Zevenbergen


  Netherlands


  TÚlÚphone: +49 1786965258‬


  Email: info@motedis.nl


  Site Web: www.motedis.nl  3. Cookies


  De internetpagina's van Motedis NL B.V. gebruiken cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser in een computersysteem worden opgeslagen.  Veel internetsites en servers gebruiken cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Het bestaat uit een tekenreeks waarmee internetpagina's en -servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen bezochte internetsites en -servers de individuele browser van het datsubject onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een specifieke internetbrowser kan worden herkend en ge´dentificeerd met behulp van de unieke cookie-ID.  Door het gebruik van cookies kan de Motedis NL B.V. de gebruikers van deze website voorzien van gebruiksvriendelijkere diensten die niet mogelijk zouden zijn zonder de cookie-instelling.  Door middel van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website worden geoptimaliseerd met de gebruiker in gedachten. Cookies stellen ons in staat om, zoals eerder vermeld, onze websitegebruikers te herkennen. Het doel van deze erkenning is om het voor gebruikers gemakkelijker te maken om onze website te gebruiken. De websitegebruiker die cookies gebruikt, b.v. hoeft geen toegangsgegevens in te voeren telkens wanneer de website wordt geopend, omdat deze wordt overgenomen door de website en de cookie dus wordt opgeslagen op het computersysteem van de gebruiker. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelwagentje in een online winkel. De online winkel onthoudt de artikelen die een klant in het virtuele winkelwagentje heeft geplaatst via een cookie.  De betrokkene kan te allen tijde het plaatsen van cookies via onze website verhinderen door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser en kan bijgevolg het instellen van cookies permanent weigeren. Bovendien kunnen reeds ingestelde cookies op elk moment worden verwijderd via een internetbrowser of andere softwareprogramma's. Dit is mogelijk in alle populaire internetbrowsers. Als de betrokkene de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, zijn mogelijk niet alle functies van onze website volledig bruikbaar.  4. Verzameling van algemene gegevens en informatie


  De website van Motedis NL B.V. verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie wanneer een betrokkene of een geautomatiseerd systeem de website oproept. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de serverlogbestanden. Collected kan zijn (1) de gebruikte browsertypen en -versies, (2) het besturingssysteem gebruikt door het toegangssysteem, (3) de website vanwaar een toegangssysteem onze website bereikt (zogenaamde verwijzers), (4) de sub -websites, (5) de datum en tijd van toegang tot de internetsite, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetprovider van het toegangssysteem, en (8) alle andere soortgelijke gegevens en informatie die kan worden gebruikt in het geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.  Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt de Motedis NL B.V. geen conclusies over de betrokkene. Deze informatie is veeleer nodig om (1) de inhoud van onze website correct te leveren, (2) de inhoud van onze website en advertentie te optimaliseren, (3) de levensvatbaarheid op lange termijn van onze informatietechnologiesystemen en websitetechnologie te verzekeren. en (4) wetshandhavingsinstanties de informatie verstrekken die nodig is voor strafrechtelijke vervolging in geval van een cyberaanval. Daarom analyseert de Motedis NL B.V. anoniem verzamelde gegevens en informatie statistisch, met als doel de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging van onze onderneming te verhogen en een optimaal niveau van bescherming te waarborgen voor de persoonlijke gegevens die we verwerken. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden afzonderlijk opgeslagen van alle persoonlijke gegevens die door een betrokkene worden verstrekt.  5. Registratie op onze website


  De betrokkene heeft de mogelijkheid om op de website van de verantwoordelijke te registreren met vermelding van persoonlijke gegevens. Welke persoonlijke gegevens naar de controller worden verzonden, wordt bepaald door het respectieve invoermasker dat voor de registratie wordt gebruikt. De persoonlijke gegevens die door de betrokkene worden ingevoerd, worden uitsluitend voor intern gebruik door de verantwoordelijke voor eigen doeleinden verzameld en opgeslagen. De controller kan overdracht naar een of meer processoren (bijvoorbeeld een pakketdienst) vragen die ook persoonlijke gegevens gebruikt voor een intern doel dat aan de controller kan worden toegeschreven.  Door u te registreren op de website van de controller, worden ook het IP-adres - toegewezen door de internetprovider (ISP) en gebruikt door de datum van het onderwerp - en het tijdstip van registratie geregistreerd. De opslag van deze gegevens vindt plaats tegen de achtergrond dat dit de enige manier is om misbruik van onze diensten te voorkomen en, indien nodig, om het mogelijk te maken om gepleegde delicten te onderzoeken. In zoverre is de opslag van deze gegevens noodzakelijk om de controller te beveiligen. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden tenzij er een wettelijke verplichting is om de gegevens door te geven of als de overdracht tot doel heeft strafrechtelijke vervolging.  De registratie van de betrokkene, met vrijwillige vermelding van persoonsgegevens, is bedoeld om de voor de verwerking verantwoordelijke in staat te stellen de inhoud van de gegevenssubjecten of -diensten aan te bieden die vanwege de aard van de zaak in kwestie alleen aan geregistreerde gebruikers mogen worden aangeboden. Het staat geregistreerde personen vrij om op elk moment de persoonlijke gegevens te wijzigen die tijdens de registratie zijn opgegeven, of deze volledig uit de datavoorraad van de controller te verwijderen.  De verantwoordelijke voor de verwerking verstrekt op elk moment op verzoek informatie aan elke betrokkene over welke persoonsgegevens over de betrokkene zijn opgeslagen. Bovendien corrigeert of wist de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens op verzoek of op aanwijzing van de betrokkene, voor zover er geen wettelijke opslagverplichtingen zijn. Het geheel van de medewerkers van de controller is in dit opzicht beschikbaar voor de betrokkene als contactpersonen.  6. Contactmogelijkheid via de website


  De website van Motedis NL B.V. bevat informatie die een snel elektronisch contact met onze onderneming mogelijk maakt, evenals directe communicatie met ons, die ook een algemeen adres van de zogenaamde elektronische post (e-mailadres) bevat. Als een betrokkene contact opneemt met de verantwoordelijke per e-mail of via een contactformulier, worden de door de betrokkene doorgegeven persoonlijke gegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonlijke gegevens die op vrijwillige basis door een gegevenssubject aan de gegevensbeheerder worden doorgegeven, worden opgeslagen met het doel deze te verwerken of contact op te nemen met de betrokkene. Er is geen overdracht van deze persoonlijke gegevens aan derden.  7. Reacties functie in de blog op de website


  De Motedis NL B.V. biedt gebruikers de mogelijkheid individuele opmerkingen over individuele blogbijdragen achter te laten op een blog, die zich op de website van de controller bevindt. Een blog is een op het web gebaseerde, publiek toegankelijke portal, waarmee een of meer mensen die bloggers of webbloggers worden genoemd artikelen kunnen posten of gedachten kunnen opschrijven in zogenaamde blogposts. Blogposts kunnen meestal worden becommentarieerd door derden.  Als een betrokkene een opmerking achterlaat op de blog die op deze website is gepubliceerd, worden de opmerkingen van de betrokkene ook opgeslagen en gepubliceerd, evenals informatie over de datum van de opmerking en het door de gebruiker gekozen pseudoniem. de betrokkene. Daarnaast wordt het IP-adres dat door de internetprovider (ISP) aan de betrokkene is toegewezen, ook geregistreerd. Deze opslag van het IP-adres vindt plaats om veiligheidsredenen en in het geval dat de betrokkene de rechten van derde partijen schendt, of illegale inhoud publiceert via een gegeven opmerking. De opslag van deze persoonsgegevens is daarom in het eigen belang van de voor de verwerking verantwoordelijke, zodat hij zich bij een inbreuk kan vrijspreken. Deze verzamelde persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij een dergelijke overdracht wettelijk verplicht is of het doel van de verdediging van de gegevensbeheerder dient.  8. Abonnement op opmerkingen in de blog op de website  De opmerkingen op de blog van Motedis NL B.V. kunnen worden onderschreven door derden. In het bijzonder bestaat de mogelijkheid dat een commentator zich abonneert op de opmerkingen die volgen op zijn opmerkingen over een bepaald blogbericht.  Als een betrokkene besluit zich op de optie te abonneren, stuurt de controller een automatische bevestiging per e-mail om de procedure voor dubbele opt-in te controleren of de eigenaar van het opgegeven e-mailadres heeft gekozen voor deze optie . De optie om je te abonneren op reacties kan op elk gewenst moment worden beŰindigd.  9. Routinematig wissen en blokkeren van persoonlijke gegevens


  De verantwoordelijke voor de verwerking verwerkt en bewaart de persoonsgegevens van de betrokkene slechts gedurende de periode die nodig is om het doel van opslag te bereiken, of voor zover dit door de Europese wetgever of andere wetgevers wordt toegestaan ​​in wet- en regelgeving waarop de controller is onderhevig aan.  Als het opslagdoel niet van toepassing is, of als een door de Europese wetgever of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven opslagtermijn vervalt, worden de persoonlijke gegevens routinematig geblokkeerd of gewist in overeenstemming met de wettelijke vereisten.  10. Rechten van de betrokkene  • a) Bevestigingsrecht


   Elke betrokkene heeft het recht dat door de Europese wetgever wordt verleend om van de voor de verwerking verantwoordelijke de bevestiging te verkrijgen dat persoonsgegevens over hem of haar al dan niet worden verwerkt. Als een betrokkene gebruik wenst te maken van dit recht op bevestiging, kan hij of zij op elk moment contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke.  • b) Recht van toegang


   Elke betrokkene heeft het recht dat door de Europese wetgever wordt verleend om van de voor de verwerking verantwoordelijke kosteloos informatie over zijn opgeslagen persoonlijke gegevens en een kopie van deze informatie te verkrijgen. Bovendien verlenen de Europese richtlijnen en verordeningen de betrokkene toegang tot de volgende informatie:
   • de doeleinden van de verwerking;
   • de betreffende categorieŰn van persoonsgegevens;
   • de ontvangers of categorieŰn ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden bekendgemaakt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties;
   • waar mogelijk de beoogde periode waarvoor de persoonsgegevens worden opgeslagen of, indien niet mogelijk, de criteria die worden gebruikt om die periode te bepalen;
   • het bestaan ​​van het recht om bij de verwerkingsverantwoordelijke rectificatie of wissing van persoonsgegevens te verzoeken, of beperking van de verwerking van persoonsgegevens betreffende de betrokkene, of om bezwaar te maken tegen dergelijke verwerking;
   • het bestaan ​​van het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
   • wanneer de persoonsgegevens niet van de betrokkene worden verzameld, alle beschikbare informatie over de bron ervan;
   • het bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, als bedoeld in artikel 22, leden 1 en 4, van de AVGB en, althans in die gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica, alsmede de betekenis en beoogde gevolgen van dergelijke verwerking voor de betrokkene.


    Bovendien heeft de betrokkene het recht informatie te verkrijgen over de vraag of persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. Wanneer dit het geval is, heeft de betrokkene het recht te worden ge´nformeerd over de passende waarborgen met betrekking tot de overdracht.    Als een betrokkene gebruik wenst te maken van dit recht op toegang, kan hij of zij op enig moment contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke.   • c) Recht op rectificatie


    Elke betrokkene heeft het recht dat door de Europese wetgever wordt verleend om onverwijld de rectificatie van onjuiste persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben, bij de voor de verwerking verantwoordelijke te verkrijgen. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, heeft de betrokkene het recht om onvolledige persoonsgegevens ingevuld te krijgen, onder meer door een aanvullende verklaring te verstrekken.    Als een betrokkene dit recht op rectificatie wenst uit te oefenen, kan hij of zij op elk moment contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke.   • d) Recht om te wissen (recht om te worden vergeten)


    Elke betrokkene heeft het recht dat door de Europese wetgever wordt verleend om van de voor de verwerking verantwoordelijke het wissen van persoonsgegevens over hem of haar te verkrijgen zonder onnodige vertraging, en de voor de verwerking verantwoordelijke is verplicht om persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te wissen wanneer een van de de volgende redenen zijn van toepassing, zolang de verwerking niet nodig is:
    • De persoonsgegevens zijn niet langer nodig in verband met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins zijn verwerkt.
    • De betrokkene trekt de toestemming waarvan de verwerking is gebaseerd in overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG, of artikel 9, lid 2, onder a), van de AVG, en wanneer er geen andere juridische grond voor de verwerking.
    • De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de AVGB en er zijn geen doorslaggevende legitieme redenen voor de verwerking, of de betrokkene heeft bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2, van de AVGB.
    • De persoonlijke gegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
    • De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting in het recht van de Unie of de lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen.
    • De persoonsgegevens zijn verzameld met betrekking tot het aanbieden van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8, lid 1, van de AVGB.


     Als een van de bovengenoemde redenen van toepassing is en een betrokkene om verwijdering van door de Motedis NL B.V. opgeslagen persoonlijke gegevens wil vragen, kan hij of zij op enig moment contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke. Een medewerker van Motedis NL B.V. zorgt er onmiddellijk voor dat aan het verzoek tot wissen onmiddellijk wordt voldaan.
     Wanneer de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en ingevolge artikel 17, lid 1, verplicht is om de persoonsgegevens te wissen, neemt de voor de verwerking verantwoordelijke, rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten, redelijke stappen, inclusief technische maatregelen; om andere controleurs die de persoonsgegevens verwerken te informeren dat de betrokkene verzocht heeft om door dergelijke controlemechanismen alle links naar of kopie of replicatie van die persoonsgegevens te wissen, voor zover verwerking niet vereist is. Een medewerker van Motedis NL B.V. zal in individuele gevallen de nodige maatregelen treffen.    • e) Recht op beperking van verwerking


     Elke betrokkene heeft het recht dat door de Europese wetgever wordt verleend om van de voor de verwerking verantwoordelijke een beperking van de verwerking te verkrijgen wanneer een van de volgende situaties van toepassing is:
     • De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist, gedurende een periode die de controller in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiŰren.
     • De verwerking is onwettig en de betrokkene is gekant tegen het wissen van de persoonlijke gegevens en vraagt ​​in plaats daarvan de beperking van het gebruik ervan.
     • De verantwoordelijke voor de verwerking heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar deze worden door de betrokkene vereist voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.
     • De betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen verwerking op grond van artikel 21, lid 1, van de AVGB in afwachting van de verificatie of de rechtmatige gronden van de voor de verwerker voorrang hebben op die van de betrokkene.


      Als aan een van de bovengenoemde voorwaarden is voldaan en een betrokkene de beperking van de verwerking van door de Motedis NL B.V. opgeslagen persoonsgegevens wil aanvragen, kan hij of zij op enig moment contact opnemen met een medewerker van de controller. De medewerker van Motedis NL B.V. regelt de beperking van de verwerking.     • f) Recht op gegevensportabiliteit


      Elke betrokkene heeft het recht dat door de Europese wetgever wordt verleend om de hem betreffende persoonsgegevens die aan een verantwoordelijke zijn verstrekt, in een gestructureerd, veelgebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen. Hij of zij heeft het recht die gegevens aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke over te maken zonder de verantwoordelijke voor de verwerking waarvan de persoonsgegevens zijn verstrekt, te belemmeren, mits de verwerking is gebaseerd op toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a) van de GDPR of punt (a) van artikel 9, lid 2, van de AVG, of een overeenkomst op grond van artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG, en de verwerking gebeurt met geautomatiseerde middelen, zolang de verwerking is niet noodzakelijk voor de uitvoering van een taak die wordt uitgevoerd in het openbaar belang of bij de uitoefening van het openbaar gezag door de voor de verwerking verantwoordelijke.      Bovendien heeft de betrokkene bij de uitoefening van zijn recht op gegevensportabiliteit overeenkomstig artikel 20, lid 1, van de AVG het recht om persoonsgegevens rechtstreeks van de ene voor de andere naar de andere te laten overbrengen, indien technisch mogelijk en wanneer heeft dus geen negatieve invloed op de rechten en vrijheden van anderen.      Om het recht op gegevensportabiliteit te doen gelden, kan de betrokkene op elk moment contact opnemen met een medewerker van de Motedis NL B.V..

     • g) Recht op object


      Elke betrokkene heeft het recht dat door de Europese wetgever wordt verleend om, om redenen die verband houden met zijn of haar specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben, die is gebaseerd op punt (e) of (f) van artikel 6, lid 1, van de AVG. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.      De Motedis NL B.V. verwerkt de persoonsgegevens niet langer in geval van bezwaar, tenzij we overtuigende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die prevaleren boven de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of voor de oprichting, uitoefening of verdediging van juridische claims.      Als de Motedis NL B.V. persoonsgegevens verwerkt voor directmarketingdoeleinden, heeft de betrokkene het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die hem betreffen voor dergelijke marketing. Dit geldt voor profilering voor zover het gerelateerd is aan dergelijke direct marketing. Als de betrokkene bezwaar maakt tegen de Motedis NL B.V. voor de verwerking voor directmarketingdoeleinden, zal de Motedis NL B.V. de persoonsgegevens voor deze doeleinden niet langer verwerken.      Bovendien heeft de betrokkene het recht om, om redenen die verband houden met zijn of haar specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die hem door de Motedis NL B.V. voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden betreffen, of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, van de AVG, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak die om redenen van openbaar belang wordt uitgevoerd.      Om het recht op bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene contact opnemen met een medewerker van de Motedis NL B.V.. Bovendien is de betrokkene vrij in het kader van het gebruik van de diensten van de informatiemaatschappij en niettegenstaande Richtlijn 2002/58 / EG, om zijn of haar recht om bezwaar te maken via geautomatiseerde middelen met behulp van technische specificaties te gebruiken.     • h) Geautomatiseerde individuele besluitvorming, inclusief profilering


      Elke betrokkene heeft het recht dat door de Europese wetgever is toegekend om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, die rechtsgevolgen teweegbrengt jegens hem of haar, of op dezelfde manier van grote invloed is op hem of haar, zolang aangezien de beslissing (1) niet nodig is voor het aangaan of de uitvoering van een contract tussen de betrokkene en een gegevensbeheerder, of (2) niet is toegestaan ​​volgens de wetgeving van de Unie of de lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is en die ook passende maatregelen vaststelt om de rechten en vrijheden en legitieme belangen van de betrokkene te beschermen, of (3) niet gebaseerd is op uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.      Indien de beslissing (1) noodzakelijk is voor het aangaan of de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en een gegevensbeheerder, of (2) deze is gebaseerd op uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, zal de Motedis NL B.V. passende maatregelen om de rechten en vrijheden en legitieme belangen van de betrokkene te beschermen, althans het recht op menselijke tussenkomst van de voor de verwerking verantwoordelijke, om zijn of haar standpunt kenbaar te maken en de beslissing te betwisten.      Als de betrokkene de rechten met betrekking tot geautomatiseerde individuele besluitvorming wenst uit te oefenen, kan hij of zij op elk moment contact opnemen met een medewerker van de Motedis NL B.V..
     • i) Recht om toestemming voor gegevensbescherming in te trekken


      Elke betrokkene heeft het recht dat door de Europese wetgever wordt verleend om zijn toestemming voor de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens op elk moment in te trekken.      Als de betrokkene gebruik wil maken van het recht om de toestemming in te trekken, kan hij of zij op elk moment contact opnemen met een medewerker van de Motedis NL B.V..

      11. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van Google Analytics (met anonimiseringsfunctie)


      Op deze website heeft de controller het onderdeel van Google Analytics ge´ntegreerd (met de anonimiseringsfunctie). Google Analytics is een webanalyseservice. Webanalyse is het verzamelen, verzamelen en analyseren van gegevens over het gedrag van bezoekers van websites. Een webanalyseservice verzamelt onder andere gegevens over de website waar iemand vandaan is gekomen (de zogenaamde verwijzer), welke subpagina's zijn bezocht, of hoe vaak en voor welke duur een subpagina werd bekeken. Webanalyses worden voornamelijk gebruikt voor de optimalisatie van een website en voor het uitvoeren van een kosten-batenanalyse van internetreclame.      De beheerder van het Google Analytics-onderdeel is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Verenigde Staten.      Voor webanalyse via Google Analytics gebruikt de controller de toepassing '_gat. _anonymizeIp'. Door middel van deze applicatie wordt het IP-adres van de internetverbinding van de betrokkene ingekort door Google en geanonimiseerd bij toegang tot onze websites vanuit een lidstaat van de Europese Unie of een andere verdragsluitende staat bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

      >

      Het doel van de Google Analytics-component is om het verkeer op onze website te analyseren. Google gebruikt de verzamelde gegevens en informatie, onder meer om het gebruik van onze website te evalueren en om online rapporten te verstrekken, die de activiteiten op onze websites tonen, en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van onze website voor ons.

      >

      Google Analytics plaatst een cookie in het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. De definitie van cookies is hierboven uitgelegd. Met het instellen van de cookie kan Google het gebruik van onze website analyseren. Bij elke oproep naar een van de afzonderlijke pagina's van deze internetsite, die wordt beheerd door de controller en waarin een Google Analytics-component is ge´ntegreerd, verzendt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch gegevens via de Google Analytics-component ten behoeve van online adverteren en de afrekening van commissies bij Google. In de loop van deze technische procedure verwerft de onderneming Google kennis van persoonlijke informatie, zoals het IP-adres van de betrokkene, die Google onder meer dient om de oorsprong van bezoekers en klikken te begrijpen en vervolgens provisieschikkingen te creŰren. < / p>

      De cookie wordt gebruikt voor het opslaan van persoonlijke informatie, zoals de toegangstijd, de locatie van waaruit de toegang is gemaakt en de frequentie van bezoeken van onze website door de betrokkene. Bij elk bezoek aan onze website zullen dergelijke persoonlijke gegevens, inclusief het IP-adres van de internettoegang die door de betrokkene wordt gebruikt, worden doorgestuurd naar Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonlijke gegevens worden door Google in de Verenigde Staten van Amerika opgeslagen. Google kan deze persoonlijke gegevens die via de technische procedure zijn verzameld, doorgeven aan derden.      De betrokkene kan, zoals hierboven vermeld, het plaatsen van cookies via onze website op elk moment voorkomen door middel van een overeenkomstige aanpassing van de gebruikte webbrowser en zo het instellen van cookies permanent weigeren. Een dergelijke aanpassing aan de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google Analytics een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Daarnaast kunnen cookies die al in gebruik zijn door Google Analytics op elk moment worden verwijderd via een webbrowser of andere softwareprogramma's.      Daarnaast heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen een verzameling gegevens die wordt gegenereerd door Google Analytics, die verband houdt met het gebruik van deze website, evenals de verwerking van deze gegevens door Google en de mogelijkheid om sluit een dergelijk uit. Voor dit doel moet de betrokkene een browser-add-on downloaden onder de link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout en deze installeren. Deze browser add-on vertelt Google Analytics via een JavaScript, dat alle gegevens en informatie over de bezoeken van internetpagina's mogelijk niet worden doorgestuurd naar Google Analytics. De installatie van de browser-add-ons wordt door Google als een bezwaar beschouwd. Als het informatietechnologiesysteem van de betrokkene later wordt verwijderd, geformatteerd of opnieuw wordt ge´nstalleerd, moet de betrokkene de browser-add-ons opnieuw installeren om Google Analytics uit te schakelen. Als de invoegtoepassing voor de browser werd verwijderd door de betrokkene of een andere persoon die te wijten is aan hun competentiegebied of is uitgeschakeld, is het mogelijk om de browser-add-ons opnieuw te installeren of opnieuw te activeren.
      U kunt het google Analytics-bijhouden ook deactiveren door hier te klikken:
      Deactiveren Google Analytics      Verdere informatie en de van toepassing zijnde gegevensbeschermingsbepalingen van Google kunnen worden opgehaald via https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ en onder http://www.google.com/analytics/terms /us.html. Google Analytics wordt nader toegelicht onder de volgende link https://www.google.com/analytics/.      12. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van Google-AdWords      Op deze website heeft de controller Google AdWords ge´ntegreerd. Google AdWords is een service voor internetadvertenties waarmee de adverteerder advertenties in de zoekresultaten van de Google-zoekmachine en in het advertentienetwerk van Google kan plaatsen. Google AdWords staat een adverteerder toe om vooraf bepaalde zoekwoorden vooraf te definiŰren met behulp waarvan een advertentie in de zoekresultaten van Google pas dan wordt weergegeven, wanneer de gebruiker de zoekmachine gebruikt om een ​​zoekwoordrelevant zoekresultaat op te halen. In het Google Advertising Network worden de advertenties op relevante webpagina's verspreid met behulp van een automatisch algoritme, rekening houdend met de eerder gedefinieerde trefwoorden.      De werkmaatschappij van Google AdWords is Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VERENIGDE STATEN.      Het doel van Google AdWords is het promoten van onze website door het opnemen van relevante advertenties op de websites van derden en in de zoekresultaten van de zoekmachine Google en het invoegen van advertenties van derden op onze website. < / p>

      Als een betrokkene onze website bereikt via een Google-advertentie, wordt er een conversiecookie opgeslagen op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene via Google. De definitie van cookies is hierboven uitgelegd. Een conversiecookie verliest zijn geldigheid na 30 dagen en wordt niet gebruikt om de betrokkene te identificeren. Als de cookie niet is verlopen, wordt de conversiecookie gebruikt om te controleren of bepaalde subpagina's, bijvoorbeeld het winkelwagentje van een online winkelsysteem, zijn opgeroepen op onze website. Via de conversiecookie kunnen zowel Google als de controller begrijpen of een persoon die een AdWords-advertentie op onze website heeft gegenereerd, een verkoop van goederen heeft gegenereerd, dat wil zeggen, heeft uitgevoerd of geannuleerd.      De gegevens en informatie die door het gebruik van de conversiecookie worden verzameld, wordt door Google gebruikt om bezoekstatistieken voor onze website te maken. Deze bezoekstatistieken worden gebruikt om het totale aantal gebruikers te bepalen dat via AdWords-advertenties is bediend om het succes of de mislukking van elke AdWords-advertentie te bepalen en om onze AdWords-advertenties in de toekomst te optimaliseren. Noch ons bedrijf noch andere Google AdWords-adverteerders ontvangen informatie van Google die de betrokkene zou kunnen identificeren.      De conversie-cookie slaat persoonlijke gegevens op, bijvoorbeeld de internetpagina's die de betrokkene bezoekt. Telkens wanneer we onze internetpagina's bezoeken, worden persoonlijke gegevens, inclusief het IP-adres van de internettoegang gebruikt door de betrokkene, doorgestuurd naar Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonlijke gegevens worden door Google in de Verenigde Staten van Amerika opgeslagen. Google kan deze persoonlijke gegevens die via de technische procedure zijn verzameld, doorgeven aan derden.      De betrokkene kan te allen tijde het instellen van cookies door onze website verhinderen, zoals hierboven vermeld, door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser en bijgevolg het instellen van cookies permanent weigeren. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een conversiecookie plaatst in het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Bovendien kan een cookie die is ingesteld door Google AdWords op elk gewenst moment worden verwijderd via de internetbrowser of andere softwareprogramma's.      De betrokkene heeft de mogelijkheid bezwaar te maken tegen de op interesse gebaseerde advertentie van Google. Daarom moet de betrokkene toegang hebben tot elk van de gebruikte browsers via de koppeling www.google.de/settings/ads en de gewenste instellingen instellen.      Verdere informatie en de van toepassing zijnde gegevensbeschermingsbepalingen van Google kunnen worden opgehaald via https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.      13. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van YouTube


      Op deze website heeft de controller ge´ntegreerde componenten van YouTube. YouTube is een internetvideoportaal waarmee video-uitgevers videoclips en andere gebruikers gratis kunnen instellen, waardoor ze ook gratis kunnen worden bekeken, bekeken en becommentarieerd. Met YouTube kun je allerlei soorten video's publiceren, zodat je zowel via het internetportaal toegang hebt tot zowel volledige films en tv-uitzendingen als muziekvideo's, trailers en video's die door gebruikers zijn gemaakt.      De werkmaatschappij van YouTube is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VERENIGDE STATEN. De YouTube, LLC is een dochteronderneming van Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VERENIGDE STATEN.      Bij elke oproep naar een van de afzonderlijke pagina's van deze internetsite, die wordt beheerd door de controller en waarop een YouTube-component (YouTube-video) is ge´ntegreerd, de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene wordt automatisch gevraagd om een ​​weergave van het bijbehorende YouTube-onderdeel te downloaden. Meer informatie over YouTube is te vinden op https://www.youtube.com/yt/about/en/. Tijdens deze technische procedure krijgen YouTube en Google kennis van welke specifieke subpagina van onze website door de betrokken persoon is bezocht.      Als de betrokkene op YouTube is ingelogd, herkent YouTube bij elke oproep naar een subpagina met een YouTube-video, welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene is bezocht. Deze informatie wordt verzameld door YouTube en Google en toegewezen aan het betreffende YouTube-account van de betrokkene.      YouTube en Google ontvangen via de YouTube-component informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht, als de betrokkene op het moment van de oproep naar onze website op YouTube is ingelogd; dit gebeurt ongeacht of de persoon op een YouTube-video klikt of niet. Als een dergelijke overdracht van deze informatie naar YouTube en Google niet wenselijk is voor de betrokkene, kan de levering worden voorkomen als de betrokkene zich afmeldt van zijn eigen YouTube-account voordat een oproep naar onze website wordt gedaan.      De bepalingen voor gegevensbescherming van YouTube, die beschikbaar zijn op https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/, bieden informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens door YouTube en Google.      14. Betaalmethode: bepalingen betreffende gegevensbescherming over het gebruik van PayPal als betalingsverwerker


      Op deze website heeft de controller ge´ntegreerde componenten van PayPal. PayPal is een online betalingsdienstaanbieder. Betalingen worden verwerkt via zogenaamde PayPal-rekeningen, die virtuele privÚ- of zakelijke accounts vertegenwoordigen. PayPal kan ook virtuele betalingen verwerken via creditcards wanneer een gebruiker geen PayPal-account heeft. Een PayPal-rekening wordt beheerd via een e-mailadres, daarom zijn er geen klassieke accountnummers. PayPal maakt het mogelijk om online betalingen naar derden te activeren of om betalingen te ontvangen. PayPal accepteert ook de functies van trustee en biedt kopersbeschermingsservices.      De Europese werkmaatschappij van PayPal is PayPal (Europe) S.Ó.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxembourg.      Als de betrokkene tijdens het bestelproces kiest voor "PayPal" als de betalingsoptie in de online winkel, verzenden we de gegevens van de betrokkene automatisch naar PayPal. Door deze betalingsoptie te selecteren, gaat de betrokkene akkoord met de overdracht van persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de verwerking van betalingen.      De persoonlijke gegevens die naar PayPal worden verzonden, zijn meestal voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer of andere gegevens die nodig zijn voor de verwerking van betalingen. De verwerking van het koopcontract vereist ook dergelijke persoonlijke gegevens, die in verband staan ​​met de respectieve bestelling.      De overdracht van de gegevens is gericht op betalingsverwerking en fraudepreventie. De controller zal persoonlijke gegevens overdragen aan PayPal, in het bijzonder als een legitiem belang bij de verzending wordt gegeven. De persoonlijke gegevens die tussen PayPal en de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens worden uitgewisseld, worden door PayPal aan economische kredietbureaus doorgegeven. Deze verzending is bedoeld voor identiteits- en kredietwaardigheidscontroles.      PayPal zal, indien nodig, persoonlijke gegevens doorgeven aan gelieerde ondernemingen en serviceproviders of onderaannemers, voor zover dit noodzakelijk is om te voldoen aan contractuele verplichtingen of om gegevens te verwerken in de bestelling.      De betrokkene heeft op elk moment de mogelijkheid om de toestemming voor de verwerking van persoonlijke gegevens in te trekken bij PayPal. Een intrekking heeft geen effect op persoonsgegevens die moeten worden verwerkt, gebruikt of verzonden in overeenstemming met (contractuele) betalingsverwerking.      De van toepassing zijnde gegevensbeschermingsbepalingen van PayPal kunnen worden teruggevonden op https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full.      15. Juridische basis voor de verwerking


      Art. 6 (1) verlicht. een GDPR dient als de wettelijke basis voor verwerkingsoperaties waarvoor we toestemming voor een specifiek verwerkingsdoel verkrijgen. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is, zoals het geval is, bijvoorbeeld wanneer verwerkingen nodig zijn voor de levering van goederen of om een ​​andere dienst te verlenen, is de verwerking op basis van artikel 6, lid 1, aangestoken. b GDPR. Hetzelfde geldt voor dergelijke verwerkingshandelingen die nodig zijn voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen, bijvoorbeeld in geval van onderzoeken met betrekking tot onze producten of diensten. Is ons bedrijf onderworpen aan een wettelijke verplichting waardoor verwerking van persoonlijke gegevens vereist is, zoals voor het voldoen aan belastingverplichtingen, de verwerking is gebaseerd op art. 6 (1) verlicht. c GDPR.
      In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker gewond zou zijn geraakt in ons bedrijf en zijn naam, leeftijd, ziekteverzekeringsgegevens of andere essentiŰle informatie zouden moeten worden doorgegeven aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij. Dan zou de verwerking gebaseerd zijn op Art. 6 (1) verlicht. d GDPR.
      Ten slotte zouden de verwerkingshandelingen gebaseerd kunnen zijn op artikel 6, lid 1, dat wordt verlicht. f GDPR. Deze rechtsgrondslag wordt gebruikt voor verwerkingen die niet onder een van de bovenvermelde rechtsgronden vallen, indien verwerking noodzakelijk is voor de legitieme belangen die door ons bedrijf of door een derde worden nagestreefd, tenzij deze belangen door de belangen worden geschonden. of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die bescherming van persoonsgegevens vereisen. Dergelijke verwerkingen zijn met name toegestaan ​​omdat ze specifiek zijn genoemd door de Europese wetgever. Hij was van mening dat een legitiem belang kan worden verondersteld als de betrokkene een cliŰnt van de verantwoordelijke is (overweging 47, zin 2 AVPR).      16. De legitieme belangen van de controller of van een derde partij


      Wanneer de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6, lid 1, is dit verlicht. f GDPR ons legitieme belang is om onze activiteiten uit te oefenen ten gunste van het welzijn van al onze werknemers en aandeelhouders.      17. Periode waarvoor de persoonlijke gegevens worden opgeslagen


      De criteria die worden gebruikt om de periode van opslag van persoonlijke gegevens te bepalen, is de respectieve wettelijke bewaarperiode. Na het verstrijken van die periode worden de bijbehorende gegevens routinematig verwijderd, zolang dit niet langer nodig is voor de uitvoering van het contract of het aangaan van een contract.      18. Verstrekking van persoonsgegevens als wettelijk of contractueel vereiste; Vereiste noodzakelijk om een ​​contract aan te gaan; Verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van het niet verstrekken van dergelijke gegevens


      We verduidelijken dat het verstrekken van persoonsgegevens gedeeltelijk wettelijk vereist is (bijvoorbeeld belastingvoorschriften) of ook kan voortvloeien uit contractuele bepalingen (bijvoorbeeld informatie over de contractpartner).

      Soms kan het nodig zijn om een ​​contract af te sluiten dat de betrokkene ons persoonlijke gegevens verstrekt, die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht om ons persoonlijke gegevens te verstrekken wanneer ons bedrijf een contract met hem of haar ondertekent. Het niet verstrekken van de persoonsgegevens zou tot gevolg hebben dat het contract met de betrokkene niet kon worden gesloten.

      Voordat persoonsgegevens door de betrokkene worden verstrekt, moet de betrokkene contact opnemen met een werknemer. De werknemer verduidelijkt aan de betrokkene of het verstrekken van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel vereist is of noodzakelijk is voor het sluiten van het contract, of er een verplichting is om de persoonlijke gegevens te verstrekken en de gevolgen van niet-verstrekking van het persoonlijke gegevens.      19. Bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming


      Als verantwoordelijk bedrijf gebruiken we geen automatische besluitvorming of profilering.      Dit privacybeleid is gegenereerd door de Privacybeleid-generator van de DGD - uw Externe DPO die is ontwikkeld in samenwerking met Duitse advocaten van WILDE BEUGER SOLMECKE, Keulen.

 Terug